نینتندو که در E3 سال 2013 عناوین جدیدی را معرفی نکرد به همین دلیل ساتارو ایواتا گفت : دلیل این کار تمرکز کمپانی بر بازی هایی است که طرفداران انتظارشان را می کشند!

اما این پایان کار نیست زیرا به زودی عناوینی جدید معرفی خواهنیم کرد.

این عناوین را زمانی معرفی میکنیم که به تاریخ انتشار بازی ها نزدیک باشد و طرفداران را منتظر نگذاریم !